Subsidievoorwaarden

Voor de DAW subsidieaanvraag voor Schoon erf, Schoon Water in het Groninger deel van Veenkoloniën/Westerwolde gelden de volgende voorwaarden en spelregels en is onderstaande toelichting van kracht:

Subsidiabele kosten

1.1       40% van de kosten voor de activiteiten die passen binnen de definities van de in deze aanvraag opgenomen definitieve lijst DAW subsidiemaatregelen is subsidiabel;

1.2       Deelnemer dient de uitgaven voor fysieke investeringen in het kader van maatregelen voor duurzaam agrarisch waterbeheer te besteden binnen de looptijd van het project.

1.3       Deelnemer kan 40% subsidie krijgen voor de gedane investeringen (tot een maximum van € 14.000,- per onderneming).

1.4       De subsidie wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten binnen de looptijd van het project, exclusief omzetbelasting;

1.5       Omzetbelasting is niet subsidiabel.

2          Declaratie van kosten en uitbetaling

2.1       Uitbetaling van de subsidie door LTO Noord vindt plaats op basis van een door deelnemer en adviseur ingediend en ondertekend adviesbezoek met ingevulde maatregelen.

2.2       Ter onderbouwing van de declaratie dient deelnemer een kopie van de factuur en een kopie van het betaalbewijs (bankafschrift) en foto van werkzaamheden/gedane investering te overleggen van alle gedeclareerde kosten;

2.3       De declaratie dient te worden ingediend bij LTO Noord voor 1 december 2021;

2.4       LTO Noord betaalt de goedgekeurde (en door deelnemer reeds betaalde) subsidiabele kosten uit binnen 6 weken na declaratiedatum op het door deelnemer vermelde bankrekeningnummer;

2.5       Goedkeuring van de eindverantwoording door LTO Noord laat onverminderd van kracht dat de subsidieverstrekker alsnog bij het constateren van onjuistheden in de eindverantwoording te veel betaalde subsidie kan terugvorderen van de deelnemer.

3          Overig

3.1       Het is deelnemers niet toegestaan om fysieke investeringen welke (deels) zijn betaald met subsidie in het kader van deze overeenkomst door te verkopen aan derden.

3.2       In geval van ongeoorloofd doorverkopen van gesubsidieerde fysieke investeringen aan derden zal LTO Noord de uitbetaalde subsidie volledig en met inachtneming van eventuele door de financier opgelegde boetes op deelnemer verhalen;

3.3       Deelnemers zijn verplicht de gesubsidieerde maatregelen tenminste 5 jaar te handhaven;

3.4       Bij het niet voldoen door de deelnemer aan de in de beschikking genoemde voorwaarden zal LTO Noord de financiële gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden volledig verhalen op de deelnemer.

3.5 Actieve meldplicht bij transactie; wanneer u het geïnvesteerde bedrijfsmiddel binnen 5 jaar (door) verkoopt bent u verplicht dat te melden bij LTO Noord.

Nieuws

Nieuws en belangrijke informatie

We hebben regelmatig belangrijke informatie over projecten en nieuws over ondernemers uit onze provincie.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.