Subsidievoorwaarden

Voor de DAW subsidieaanvraag zijn de volgende spelregels en toelichting van kracht:

  1. Subsidiabele kosten

1.1       Subsidiabel is 40 procent van de kosten voor de activiteiten die passen binnen de definities van de in deze aanvraag opgenomen definitieve lijst DAW subsidiemaatregelen;

1.2        De deelnemer dient de uitgaven voor fysieke investeringen in het kader van maatregelen voor duurzaam agrarisch waterbeheer te besteden binnen de looptijd van het project. (uiterste aanvraag subsidie 31 december 2022)

1.3        De deelnemer kan een maximaal subsidiebedrag krijgen van € 8.500 met inachtneming van de genoemde subsidiepercentages;

1.4        De subsidie wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten binnen de looptijd van het project, exclusief omzetbelasting;

1.5       Omzetbelasting is niet subsidiabel.

2          Declaratie van kosten en uitbetaling

2.1       Uitbetaling van de subsidie door LTO Noord vindt plaats aan de hand van de eerder afgegeven beschikking en de daarop volgende ingediende declaratie.

2.2       De beschikking wordt afgegeven op basis van een indiende offerte. De offerte wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit landbouwspecialisten, subsidie juristen en waar nodig een afvaardiging van het waterschap en/of provincie. Een adviesbezoek is optioneel maar niet verplicht.

2.3       Ter onderbouwing van de declaratie dient de deelnemer een kopie van de factuur en een kopie van het betaalbewijs (bankafschrift) te overleggen van alle gedeclareerde kosten; net als foto’s van het geïnvesteerde.

2.4       De declaratie dient te worden ingediend bij LTO Noord voor 1 januari 2023;

2.5       LTO Noord betaalt de goedgekeurde (en door de deelnemer reeds betaalde) subsidiabele kosten uit binnen 6 weken na declaratiedatum op het door de deelnemer vermelde bankrekeningnummer;

2.6       Goedkeuring van de eindverantwoording door LTO Noord laat onverminderd van kracht dat de subsidieverstrekker alsnog bij het constateren van onjuistheden in de eindverantwoording te veel betaalde subsidie kan terugvorderen van de deelnemer.

3          Overig

3.1       Het is de deelnemer niet toegestaan om fysieke investeringen welke (deels) zijn betaald met subsidie in het kader van deze overeenkomst door te verkopen aan derden.

3.2       In geval van ongeoorloofd doorverkopen van gesubsidieerde fysieke investeringen aan derden zal LTO Noord de uitbetaalde subsidie volledig en met inachtneming van eventuele door de financier opgelegde boetes op de deelnemer verhalen;

3.3       Deelnemers zijn verplicht de gesubsidieerde maatregelen tenminste 5 jaar te handhaven;

3.4       Bij niet voldoen door de deelnemer aan de in de beschikking genoemde voorwaarden zal LTO Noord de financiële gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden volledig verhalen op de deelnemer.

3.5       Actieve meldplicht bij transactie: wanneer u het geïnvesteerde bedrijfsmiddel binnen 5 jaar (door)verkoopt, bent u verplicht dat te melden bij LTO Noord.

Nieuws

Nieuws en belangrijke informatie

We hebben regelmatig belangrijke informatie over projecten en nieuws over ondernemers uit onze provincie.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.