Veel interesse in vermindering emissie gbm in Groningen

Emissie van gewasbeschermingsmiddelen verder verminderen: het onderwerp leeft in Groningen. Dat bleek tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van LTO Nederland en het project ‘Schoon erf, schoon water Akkerbouw Groningen’ eerder deze week in Uithuizen. De ruim 50 aanwezige ondernemers werden bijgepraat over het pakket van maatregelen om emissie nog verder te verminderen. Zowel op het perceel als op het erf.

Met een ‘petje-op, petje-af’ quiz werd de kennis over regelgeving op het gebied van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen getest. Rogier Van Mieghem uit Sappemeer bleek degene met de meeste kennis daarover en hij kreeg een LTO-emmer vol leuke cadeaus. Al 70 akkerbouwers hebben zich aangemeld voor het project ‘Schoon erf, schoon water’ en er is nog ruimte voor meer. Aanmelden kan via www.schoonerfschoonwater.nl

Voorkomen emissie gewasbeschermingsmiddelen belangrijk

Emissies naar het milieu vormen de achilleshiel van gewasbescherming. Cijfers tonen aan dat de sector op de goede weg is, maar inspanningen blijven nodig om ook doelen op de langere termijn te halen. Dat is ook in het belang van de sector, legde Annemarie Breukers van LTO Nederland uit: “Terugdringing van emissie draagt bij aan behoud van het middelenpakket en werkbare gebruiksvoorschriften. Maar het is ook steeds vaker een leveringsvoorwaarde in de markt en mede bepalend voor maatschappelijk draagvlak. Los daarvan willen veel ondernemers zelf ook verder verduurzamen.”

Om emissies de komende jaren verder terug te dringen hebben LTO Nederland en andere partijen in het ‘Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten’ afgesproken. Het pakket van maatregelen bevat concrete doelen en acties tussen nu en 2030 voor emissies via het erf, perceel en drift. Dat schept duidelijkheid en continuïteit voor ondernemers. Het realiseren van die doelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en overheid.

Yvonne Gooijer van CLM gaf uitleg over regelgeving op het gebied van emissie vanaf het erf en liet praktische maatregelen zien. Ze testte de kennis van de aanwezige ondernemers van de regelgeving door middel van de quiz ‘petje-op, petje-af’. Veel ondernemers bleven lang in de race maar uiteindelijk werd de quiz gewonnen door Rogier Van Mieghem.

Nog ruimte voor deelname aan Schoon erf, schoon water

Het project ‘Schoon erf, schoon water’ werd toegelicht door Tjeerd Hoekstra van Projecten LTO Noord. Alle akkerbouwers en loonwerkers die werken met gewasbeschermingsmiddelen en een bedrijf hebben binnen het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest kunnen meedoen aan het project. Deelname is ook open voor melkveehouders met het oog op het voorkomen van erfafspoeling van nutriënten en mineralen.

Deelnemers krijgen individuele begeleiding door een landbouwadviseur en een adviseur van het waterschap. Na afloop van het project weten ondernemers zeker dat hun erf voldoet aan de regelgeving. Het erfplan met daarin de maatregelen om emissie tot een minimum te beperken, wordt namelijk ook afgestemd met de Omgevingsdienst Groningen.  

Regelgeving rondom perceelafspoeling?

Akkerbouwer Laurens Persoon vertelde welke maatregelen hij neemt om emissie verder te verminderen. Onder andere door goed bodembeheer en door een spuitmachine te reinigen op het land. Verschillende ondernemers in de zaal gaven aan zich zorgen te maken over regels rondom perceelafspoeling. Hun percelen zijn prima in staat om normale buien op te vangen, maar met een bui van 50mm moet het water toch snel van het land af. Men vroeg zich af of en hoe lang dat nog is toegestaan.

Peter Berghuis van LTO sloot de avond af met de oproep aan ondernemers om kritisch naar hun eigen handelen te blijven kijken en waar mogelijk dat nog verder te verbeteren.

Geplaatst op: 12 maart 2020

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.